Zpětný leasing je prověřený způsob, jak rychle získat finanční prostředky. Zjednodušeně řečeno je to „půjčka“, zajištěná movitým majetkem, který běžně používáte.

NOVA leasing

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce údajů: NOVA leasing, a.s. (dále jen „správce“)
IČ: 24687332
sídlo: Líbalova 2348/1, Praha 4, 149 00

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem pro:

  • účely objednání zboží a služeb inzerovaných správcem na webovém portále správce, když ke zpracování osobních údajů dojde tak, že po té, co na portále www.novaleasing.cz jako zájemce zprostředkovaný správcem zadá údaje do objednávkového formuláře, dojde k přenosu těchto údajů do systému správce a k dokončení objednávky;
  • marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb. nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří;
  • účely analýz osobních údajů Zákazníků umožňujících zejména přímé oslovení konkrétních Zákazníků a určitých skupin Zákazníků (tzv. direct mailing);
  • účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí, které nejsou spotřebitelskými loteriemi, ať již s možností Zákazníka obdržet věcnou či finanční cenu nebo bez této možnosti, když tyto soutěže, ankety či jiné akce mohou být pořádány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci propojenými osobami ve zák. č. 90/2012 Sb. nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno a příjmení, dále adresa (název ulice, číslo popisné, název obce a PSČ), telefonní číslo, emailová adresa, společně dále jen „osobní údaje“.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména pak prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas je udělen na dobu maximálně 10-ti (deseti) let ode dne jeho udělení.

Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá.

Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba, využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Poučení podle § 12 a 21 zákona č 101/2000 Sb.

Subjekt údajů může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která vyplnila tento formulář, zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-­li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví­-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zaujala vás naše nabídka?Tak nás neváhejte kontaktovat

270 001 970

Zanechte kontakt. Ozveme se vám.

Nehodí se vám zrovna volat nebo vás něco zajímá?

Volejte: 270 001 970

Podívejte se také na:

blog.novaleasing.cz
novaleasing.cz